Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo hủy lịch thi môn Tiếng Anh B1

Công văn số 1615/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/5/2014 của Trường Đại học Kinh tế


Căn cứ vào đề nghị của Trường Đại học Ngoại Ngữ, Phòng Đào tạo thông báo môn Tiếng Anh B1 do trường Đại học Ngoại Ngữ chủ động tổ chức thi và phòng Đào tạo sẽ không tổ chức thi môn Tiếng Anh B1 vào ngày 03/6/2014 - Ca 1.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem chi tiết
tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN