Trang Đào tạo đại học
 
Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định số 3998/QĐ-ĐHKT ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Quy định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Công văn 3954/ĐHKT-ĐT ngày 1/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Kế hoạch triển khai công tác tổ chức thi trực tuyến bậc đào tạo Đại học, học kỳ I năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Download Quyết định tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN