Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên khóa QH-2020-E cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020-2021

Quyết định số 1380/QĐ-ĐHKT ngày 5/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế về việc sinh viên khóa QH-2020-E cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020-2021


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 của khóa QH-2020-E và kết quả liên hệ với sinh viên của các Khoa/ Viện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cảnh báo học vụ 5 sinh viên khóa QH-2020-E trong học kỳ II năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách lưu ý cải thiện điểm trong học kỳ tiếp theo để không bị cảnh báo hai học kỳ liên tiếp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Chủ nhiệm các Khoa/ Viện và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Download Quyết định tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác