Trang tin tức sự kiện
Call for paper CIECI 2022
Mời viết bài Hội thảo CIECI 2022: Gia hạn thời gian nhận bài đến 30/8

[English below]

Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế 2022. Hội thảo thứ 10 nằm trong chuỗi Hội thảo thường niên về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế quốc tế CIECI (Conference on International Economic Cooperation and Integration) được khởi xướng từ năm 2013 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.Hướng đến việc tạo dựng và phát triển một môi trường học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học về hội nhập kinh tế thế giới nói chung và các FTA thế hệ mới nói riêng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), Trường Đại học Adelaide (Úc), Trường Đại học quốc gia Chengchi (Đài Loan), Trường Đại học Sofia (Bulgaria), Trường Đại học Rangsit (Thái Lan), Trường Đại học Thương mại (Việt Nam) và Trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới” vào 25/11/2022 tại Hà Nội. Đây là Hội thảo thứ 10 nằm trong chuỗi Hội thảo thường niên về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế quốc tế CIECI (Conference on International Economic Cooperation and Integration) được khởi xướng từ năm 2013 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Hội thảo hướng vào thảo luận về các nội dung sau:
⦁ Hội nhập kinh tế quốc tế: Các vấn đề lý luận và thực tiễn
⦁ Sự phát triển của các FTA từ truyền thống đến hiện đại: lý luận và thực tiễn tại các quốc gia 
⦁ Tham gia các FTA thế hệ mới: Tiến trình, cơ hội, thách thức và tác động đối với các quốc gia trên thế giới và Việt Nam
⦁ Các chủ đề khác liên quan tới thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và kinh tế quốc tế.

Thời gian (dự kiến): 25/11/2022

Địa điểm: Hà Nội (dự kiến kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)

Chủ đề hội thảo:
Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:
Hội nhập kinh tế quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
⦁ Cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế (khái niệm, đặc điểm, quá trình chuyển đổi; các yếu tố ảnh hưởng…);
⦁ Bối cảnh, xu hướng, chiến lược, chính sách hỗ trợ và phát triển hướng tới tự do hóa trong hoạt động thương mại và đầu tư;
⦁ Kinh nghiệm triển khai các chính sách hướng tới tự do thương mại và đầu tư trên thế giới hoặc/và ở Việt Nam;
⦁ Thành tựu đạt được và cơ hội bị bỏ lỡ trong quá trình hội nhập ở các quóc gia trên thế giới và/hoặc ở Việt Nam;
⦁ Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Sự phát triển của các FTA từ truyền thống đến hiện đại: lý luận và thực tiễn 
⦁ Cơ sở lý luận về FTA (khái niệm, đặc điểm, vai trò, đặc điểm, quá trình chuyển đổi, các yếu tố ảnh hưởng, tác động …);
⦁ Sự dịch chuyển từ FTA truyền thống sang FTA thế hệ mới
⦁ Bối cảnh và xu hướng phát triển các FTA thế hệ mới trên thế giới và ở các khu vực 
⦁ Chiến lược, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đàm phán các FTA thế hệ mới 
⦁ FTAs và các quy định của WTO
⦁ Cơ hội, thách thức và rủi ro trong quá trình đàm phán và ký kết các FTA thế hệ mới 
Tham gia các FTA thế hệ mới: Tiến trình, triển khai thực hiện, cơ hội, thách thức và tác động đối với các quốc gia trên thế giới và Việt Nam
⦁ Tiến trình tham gia và triển khai thực hiện các FTA ở các quốc gia và/hoặc ở Việt Nam 
⦁ Kinh nghiệm triển khai FTA trong các hoạt động liên quan đến thương mại và đầu tư trên thế giới và/hoặc ở Việt Nam;
⦁ Cơ hội và thách thức của các FTA thế hệ mới đối với các quốc gia và/hoặc với Việt Nam;
⦁ Tác động của các FTA thế hệ mới tới các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của các quốc gia trên thế giới và/hoặc của Việt Nam (thương mại và đầu tư quốc tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tác động lan toả tới các doanh nghiệp trong nước, lao động, thu nhập, việc làm, bất bình đẳng, chất lượng môi trường, …).
⦁ Hàm ý cho chính phủ và doanh nghiệp nhằm tận dụng các FTA thế hệ mới, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước cũng như mục tiêu của doanh nghiệp. 
Các chủ đề khác liên quan tới thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và kinh tế quốc tế
⦁ Gián đoạn thương mại trong và sau đại dịch Covid-19 
⦁ Các hiệp định thương mại trong và sau đại dịch Covid-19
⦁ Sự mở rộng của thương mại điện tử và các hiệp định thương mại liên quan đến thương mại điện tử 
⦁ Tranh chấp thương mại và đầu tư, và các chủ đề liên quan khác.
Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết
⦁ Thời hạn nộp bài viết toàn văn: Ngày 30/8/2022
⦁ Cấu trúc và định dạng: Vui lòng xem Format Guideline CIECI đính kèm
⦁ Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh
Địa chỉ gửi bài và liên hệ
Ban Tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tham dự Hội thảo quốc tế này. Các bài viết được lựa chọn sẽ được in trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có mã số ISBN “Hội nhập kinh tế quốc tế: Hành trình đi tới các FTA thế hệ mới”. Các bài viết xuất sắc sẽ được chọn đăng trong Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
Xin vui lòng gửi bài viết theo đường link sau: https://forms.gle/5LJeB1kHxew4WVed7  

Mọi thắc mắc liên quan đến Hội thảo, vui lòng email tới: CIECI_UEB@vnu.edu.vn hoặc liên lạc Ban thư ký Hội thảo:
⦁ TS. Trần Thị Mai Thành
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 
Mobile: ( 84) 94 259 9816  - Email: thanhttm@gmail.com 
⦁ ThS. Trần Hương Linh
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 
Mobile: ( 84) 346714268  - Email: tranhuonglinh@vnu.edu.vn 

CALL FOR PAPERS: CONFERENCE ON INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION AND INTEGRATION 2022 (CIECI 2022) “INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION: JOURNEY TO THE NEW-GENERATION FTAs” 

Aiming at building and developing a solid academic environment to share experiences, new ideas, and scientific research findings about world economic integration in general and new-generation FTAs ​​in particular, the University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi (Vietnam), in collaboration with Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), The University of Adelaide (Australia), National Chengchi University (Taiwan), Sofia University (Bulgari), Rangsit University (Thailand), Thuongmai University (Vietnam), and Foreign Trade University (Vietnam) organize the conference entitled "International Economic Integration: Journey to the New-generation FTAs" expected on 25th November 2022 in Hanoi. This is the 10th in the series of Annual Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI), which was initiated in 2013 at VNU-UEB. The Conference focuses on discussing the following topics:
⦁ International economic integration: Theoretical and practical issues
⦁ The development of FTAs ​​from the traditional to the new-generation: Theory and practice in different countries
⦁ Participating in the new-generation FTAs: The progress, opportunities, challenges and impacts on countries in the world and Vietnam
⦁ Other topics related to international trade, international investment and international economics. 
Date (tentative): 25/11/2022

Conference venue: Hanoi (online and offline at VNU University of Economics and Business)

Conference theme:
We welcome experts, researchers, scholars, and practitioners to contribute papers for the Conference on (but not limited to) the following topics: 
International economic integration: Theoretical and practical issues
⦁ Theoretical basis for international economic integration (concepts, characteristics, transition process, influencing factors...);
⦁ Context, trends, strategies and policies to support and develop towards liberalization in trade and investment activities;
⦁ Experience in implementing policies towards free trade and investment in the world and/or in Vietnam;
⦁ Achievements and missed opportunities in the integration process in countries around the world and/or in Vietnam;
⦁ Opportunities and challenges in the process of international economic integration.
The development of FTAs ​​​​from the traditional to the new-generation: Theory and practice  
⦁ Theoretical basis of FTA (concepts, characteristics, roles, characteristics, transition process, influencing factors, impacts...);
⦁ The shift from traditional FTAs ​​to new-generation FTAs
⦁ Context and development trends of new-generation FTAs ​​in the world and in the region
⦁ Strategies and policies to support and promote the negotiation of new-generation FTAs
⦁ FTAs ​​and WTO regulations
⦁ Opportunities, challenges and risks in the process of negotiating and signing new-generation FTAs
Participating in new-generation FTAs: The progress, implementation, opportunities, challenges and impacts on countries around the world and Vietnam
⦁ The process of joining and implementing FTAs ​​in other countries and/or in Vietnam
⦁ Experience in implementing FTAs ​​in trade and investment related activities in the world and/or in Vietnam;
⦁ Opportunities and challenges of new-generation FTAs ​​for countries and/or with Vietnam;
⦁ Impacts of new-generation FTAs ​​on economic, social and environmental aspects of countries around the world and/or Vietnam (international trade and investment, economic growth, economic structure transformation, the competitiveness of the economy, spillover effects on domestic enterprises, labor, income, employment, inequality, environmental quality, ...).
⦁ Implications for the government and businesses to take advantages of new-generation FTAs, contributing to the country's sustainable socio-economic development goals as well as business goals.
Other topics related to international trade, international investment, and international economics.
⦁ Trade disruptions in the Covid-19 pandemic and beyond 
⦁ Trade agreements in the Covid-19 pandemic and beyond 
⦁ Expansion of e-commerce and e-commerce related trade agreements 
⦁ Trade and investment disputes and other related topics.
Deadline, structure and format of the paper:
⦁ Deadline for submission of full-text articles: August 30, 2022
⦁ Structure and format: Please find the detailed requirements in the attached Format Guideline
⦁ Language: English
Submission address and contacts:
We welcome you to participate and contribute papers this international Conference. The selected papers will be published in the conference proceedings “International Economic Integration: Journey to the New-generation FTAs” with an associated ISBN. High-quality papers might be published in VNU Journal of Economics and Business.
Please submit your article to the following link: 
https://forms.gle/5LJeB1kHxew4WVed7  

If there is any inquiry regarding the Conference, please email to: CIECI_UEB@vnu.edu.vn or contact our conference secretariat: 
⦁ Dr. Tran Thi Mai Thanh
Faculty of International Business and Economics
Mobile: ( 84) 094 259 9816 - Email: thanhttm@gmail.com 
⦁ MSc. Tran Huong Linh
Faculty of International Business and Economics
Mobile: ( 84) 346714268  - Email: tranhuonglinh@vnu.edu.vn 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Các tin khác
Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành