Trang Công tác sinh viên
 
Quyết định về việc trao học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021-2022Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3604/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/11/2021 về việc trao học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021-2022.
Xem nội dung Quyết định tại đây 
Xem Danh sách chi tiết tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN