Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022

Công văn số 3404/ĐHKT-CTSV ngày 29/10/2021 về chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022


Thực hiện nội dung công văn số 3242/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi là học bổng Shinnyo) năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên (HSSV) như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
1.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo (danh sách đính kèm): Chưa nhận bất kì học bổng ngoài ngân sách nào cho năm học 2021-2022. Danh sách xét chọn đề cử sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp khi hết chỉ tiêu (5/9 sinh viên).
- Năm học 2020-2021 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên SV: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập; tham gia hoạt động Lớp
- Đoàn - Hội, hoạt động xã hội - cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
1.2. Đối với sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
- Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021.
- Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập. Sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.
2. Chỉ tiêu học bổng:
- Sinh viên đã từng được nhận học bổng hoặc bổ sung: 05 sinh viên
- Sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng (SV QH.2021.E): 03 sinh viên
3. Trị giá mỗi suất học bổng: 300 USD/sinh viên/năm học.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
4.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:
- Bảng điểm học tập năm học 2020-2021, có xác nhận của đơn vị;
- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
- Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
- Minh chứng về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
4.2. Đối với sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (đối với sinh viên năm thứ nhất);
- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
- Minh chứng về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
- Có tham gia BHYT.
Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các Khoa/Viện chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng. Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.
Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, mỗi Khoa/Viện 01 hồ sơ QH2021E (nếu có), đối với sinh viên xét tiếp của Khoa/Viện đủ điều kiện (danh sách đính kèm), nộp hồ sơ; gửi công văn tới Phòng CT&CTSV, đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ sinh viên dạng pdf tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vn trước ngày 09/11/2021. Danh sách sinh viên được xét chọn đề cử sẽ do Hội đồng quyết định.
Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Phòng CT&CTSV thì được xem như Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.
Trân trọng thông báo./
Downoad công văn tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN