Trang Công tác sinh viên
 
Quyết định về việc sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2021 - 2022

Quyết định số: 4106/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ danh sách các Khoa/Viện QTKD đề nghị;

Căn cứ biên bản họp ngày 20/12/2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao học bổng BIDV của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình cho 50 sinh viên (có danh sách kèm theo) trị giá mỗi suất là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Điều 2. Phòng KH-TC có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình và cấp học bổng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa/Viện trưởng Viện QTKD và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Xem danh sách chị tiết tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN