Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Thành1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai Thành 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/8/1986 4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/7/2017

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Thuận lợi hoá thương mại: tác động đến thương mại hàng hoá của ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế 9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Anh Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đưa ra khái niệm thuận lợi hoá thương mại có phạm vi phù hợp với các cam kết pháp lý liên quan tới thuận lợi hoá thương mại, khung thuận lợi hoá thương mại của ASEAN. Đồng thời, đưa ra chỉ số đo lường thuận lợi hoá thương mại phù hợp với khái niệm và với phạm vi thuận lợi hoá thương mại của khối ASEAN.

Thứ hai, luận án đã lựa chọn và hệ thống được các lý thuyết trong đó nêu bật được các kênh tác động của thuận lợi hoá thương mại đối với thương mại hàng hoá của ASEAN.

Thứ ba, luận án đã phân tích và so sánh được mức độ thực hiện thuận lợi hoá thương mại của khối ASEAN ở cả cấp độ khu vực và cấp độ quốc gia.

Thứ tư, luận án phân tích bốn kênh tác động của thuận lợi hoá thương mại tới thương mại hàng hoá của ASEAN, bao gồm: cắt giảm chi phí thương mại, mở rộng biên thương mại theo chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy sự tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN vào GVC, và tăng cường sự tham gia của SME vào thương mại quốc tế.

Thứ năm, dựa trên các phân tích đánh giá việc thực hiện thuận lợi hoá thương mại của khối ASEAN và đánh giá tác động của thuận lợi hoá thương mại tới thương mại hàng hoá của ASEAN thông qua các kênh cụ thể, luận án đã đưa ra một số hàm ý chính sách thuận lợi hoá thương mại cho Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích trong giảng dạy, nghiên cứu và hoạch định chính sách về thương mại quốc tế, hội nhập vùng và thuận lợi hoá thương mại.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Thứ nhất, thuận lợi hoá thương mại trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, logistic cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu chung về thành lập thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN. Do đó, để đánh giá toàn diện hơn tác động của thuận lợi hoá thương mại tới thương mại hàng hoá của ASEAN, luận án có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu nội dung của thuận lợi hoá thương mại, bao gồm cả các biện pháp thuận lợi hoá thương mại trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, và logistic.

Thứ hai, tuy đã cố gắng phân tích tác động của các nhóm biện pháp thuận lợi hoá thương mại theo bốn kênh tới thương mại hàng hoá của ASEAN, nhưng luận án chưa chỉ rõ được mức độ tác động cũng như mức độ ưu tiên đối với thực hiện thuận lợi hoá thương mại. Luận án hướng tới sẽ làm sâu sắc thêm và khắc phục hạn chế này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Trần Thị Mai Thành, 2018. Chính sách bảo hộ thương mại dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump và tác động tới Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Châu Mỹ. số 4/2018.

2

Tran Thi Mai Thanh, 2018. Assessing the Potential Impacts of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) on Vietnamese Merchandise Exports. Vietnam’s Social Economic Development. No. 2, 2018.

3

Trần Thị Mai Thành, Phạm Sỹ An, Trần Thị Kim Chi, 2019. Biện pháp kỹ thuật đối với thương mại trong thương mại quốc tế giai đoạn 2000-2019: Thực trạng và hàm ý cho Việt Nam. Tạp chí kinh tế và tài chính Việt Nam. số tháng 11-12/2019.

4

Trần Thị Mai Thành, 2020. Sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tạp chí Đông Nam Á. Số 8 (245), 2020

5

Trần Thị Mai Thành, 2020. Vietnam’s Merchandise Export To The Us In 2000 – 2019: Technical Barriers And Trade Facilitation Issues. Vietnam’s Social Economic Development. Issuse 3, Number 103, 2020.

6

Trần Thị Mai Thành, 2020. Thuận lợi hóa thương mại trong bối cảnh nền kinh tế số ở ASEAN và hàm ý cho Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc gia “Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến thương mại và đầu tư Việt Nam”. NXB Khoa học Kỹ Thuật, 2020, ISBN 987-604-67-1318-0.

7

Tran Thi Mai Thanh, Nguyen Anh Thu, 2020. Trade Facilitation Implementation and GVC: Participation of association of South East Asia Nations. The Dynamics of International Trade and Global Supply Chains, the 6th Conference on International Economic Corporation and Integration (CIECI). Sciences and technics publishing house 2020, ISBN 978-604-67-1512-2.

8

Tran Thi Mai Thanh, Nguyen Anh Thu, 2021. Vietnam’s global value chains participation and trade facilitation in times of the COVID-19 pandemic. Trade and investment facilitation in the context of global upheaval, the 7th Conference on International Economic Corporation and Integration (CIECI). Sciences and technics publishing house 2021, ISBN 978-604-67-1813-0.


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN