Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Tô Lan Phương

Tên đề tài luận án: Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Lan Phương          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/12/1982                                            

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2349/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQHGN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 2507/QĐ-ĐHKT ngày 04/9/2019 về việc điều chỉnh tên cán bộ hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu Khóa QH-2016-E.NCS;

Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng 9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án thực hiện hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị dòng tiền, về giá trị cổ đông và tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông. Trên cơ sở đó, thực hiện đánh giá kết quả quản trị dòng tiền, kết quả tạo ra giá trị cổ đông và tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông của các doanh nghiệp và lấy ngành nghiên cứu là ngành Bất động sản trên TTCKVN.

Luận án đã thực hiện kiểm định tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông (bao gồm EPS và MVA) cho thấy tiền mặt tại quỹ và dòng tiền hoạt động có tác động thuận chiều đến MVA và dòng tiền hoạt động có tác động thuận chiều đến EPS với mức độ tác động lần lượt là 67.91% và 60.35%. Cuối cùng, luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại các doanh nghiệp BĐS niêm yết ở TTCKVN nhằm tạo ra giá trị cho các cổ đông.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các nhà quản trị tài chính có thể vận dụng các giải pháp và mô hình đề xuất trong luận án để đưa ra các quyết định trong quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp nhằm làm tăng hiệu quả hoạt động, từ đó tạo ra giá trị cho các cổ đông, tạo ra sự gắn kết giữa doanh nghiệp và các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chiến lược, từ đó đạt được mục tiêu của quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Các Ngân hàng và các định chế tài chính thông qua các mô hình trong nghiên cứu để thực hiện phân tích, đánh giá và dự đoán về tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa từ đó đưa ra các quyết định về các khoản vay của doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư có thể vận dụng các kiến nghị và mô hình đề xuất trong luận án để phân tích và đánh giá, từ đó nên đưa ra các quyết định đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra giá trị cổ đông tốt trong danh mục đầu tư.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đầu tư tài chính; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Tài chính xanh; Tài chính tuần hoàn; Nhân quyền trong kinh doanh.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Nguyễn Thị Hồng Thúy, Tô Lan Phương (2017). Đánh giá doanh nghiệp thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa quản lý dòng tiền mặt và lợi nhuận: Trường hợp của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Số 119 - 9.2017

2

To Lan Phuong, Vu Manh Hung (2017). Study on relationship between cash management and profitability of listed companies in Vietnam – application for construction, Science and Techinics Publishing House, International Conference “Financing for innovation, entrepreneurship & Renewable energy development”, 8.2017

3

Tô Lan Phương, Vũ Thị Liên (2018). Đánh giá tác động của Quản trị dòng tiền đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam: Ứng dụng cho ngành thực phẩm, Tạp chí Công thương, số 12, 9/2018

4

Nguyen Thi Hong Thuy, To Lan Phuong, Ha Minh Thu (2018). Impact of cash flow on performance of listed companies in vietnam - Application of food industry / 14th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 2018 which will be held from November 22nd-23rd, at KhonKaen University, KhonKaen Province, Thailand

5

Nguyen Thi Hong Thuy, To Lan Phuong, Nguyen Thi Hai Tuyen, Dang Thi Hoai Thuong, Nguyen Thi Thuy (2020). The impact of cash flow management to information disclosure in financial statements of listed FDI enterprises in vietnam, Co-Author, International conference 2020 (CIFBA) at UEB, Vietnam, page 390


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN