Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Lê Anh Hưng

Tên luận án: Tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Anh Hưng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/03/1985

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5771/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3614/QĐ-ĐHKT ngày 02/12/2016 về việc điều chỉnh người hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ;

Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nhâm Phong Tuân

 

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN