Trang Đào tạo sau đại học
 
Các biểu mẫu Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Ban hành kèm theo Công văn số 650/ĐHKT-SĐH ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


>>> Xem hoặc download văn bản tại đây.
>>>
Công văn số 650/ĐHKT-SĐH


Trường ĐHKT - ĐHQGHN