Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Công văn số 218/ĐHKT-SĐH ngày 10/2/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNCăn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 và Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 2725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015, Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn các Khoa/Viện phụ trách chuyên ngành triển khai Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Các nội dung hướng dẫn gồm:

- Hướng dẫn thực hiện Đề cương sơ bộ.

- Hướng dẫn thực hiện Kết quả nghiên cứu sơ bộ.

- Hướng dẫn thực hiện Luận văn.

>>> Chi tiết xem tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN