Trang Đào tạo sau đại học
 
Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2018-2019

Thông báo số 2667/TB-ĐHKT ngày 29/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-ĐHKT ngày 04/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2018-2019 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Học viên cao học các khóa.

2. Mức thu năm học 2018-2019:

2.1 Học phí đối với các học viên trong nước:

- Học phí đào tạo Thạc sĩ: 12.150.000 đồng/HV/năm.

- Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm đối với Thạc sĩ: 570.000 đồng/ tín chỉ

2.2 Học phí đối với các học viên người nước ngoài:

- Học phí đào tạo Thạc sĩ: 29.400.000 đồng/HV/năm.

- Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm đối với Thạc sĩ: 885.000 đồng/ tín chỉ

3. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/10/2018

4. Hình thức nộp học phí:

- Học viên nộp/ chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

* Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

* Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

* Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …-khóa]/học phí năm … (ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)

Ví dụ: HV15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 K25 TCNH nộp học phí năm 2

5. Chứng từ thu: Học viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng đào tạo để xét điều kiện công nhận kết quả học tập, nghiên cứu và điều kiện dự thi kết thúc các môn học năm học 2018-2019.

 
>>> Xem hoặc tải thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN