Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 
Thông báo về việc thống nhất sử dụng hộp thư VNU

Thông báo số 278B /TB-HCVP ngày 4/3/2009 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện chủ trương chung của ĐHQGHN về việc thống nhất sử dụng hộp thư VNU, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Hiệu trưởng, với mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết hợp trao đổi và chia sẻ thông tin trong Trường, các tổ chức, cá nhân bên ngoài.

Góp phần hiện đại hoá công tác quản lý và điều hành trong Trường, đồng thời thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa cán bộ, giảng viên, tạo môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả.

Toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường sử dụng hộp thư VNU làm hộp thư chính để trao đổi và chia sẻ thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, tiết kiệm và an toàn.

Mỗi cán bộ, giảng viên trong Trường được Bộ phận Quản trị CNTT của Trường tạo một E-mail cá nhân: tên người dùng@vnu.vn, đây là E-mail được sử dụng chính thức trong Trường Đại học Kinh tế.

Bộ phận Tổ chức Cán bộ phải thường xuyên kết hợp với Bộ phận Quản trị CNTT để cập nhật kịp thời các thay đổi nhân sự và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng E-mail cho nhân sự khi thấy cần thiết.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên Trường nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN