Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thông báo số 443/ĐHQGHN -TCCB ký ngày 13/2/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc


>> Download thông báo tại đây.