Thông tin cho cán bộ
 
Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đến năm 2020 (điều chỉnh)

Thông báo số 3030/TB-ĐHKT ngày 17/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem hoặc tải thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN