Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đến năm 2020 (điều chỉnh)

Thông báo số 3030/TB-ĐHKT ngày 17/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về thành lập 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Thông báo số 458/TB-ĐHKT ngày 04/3/2015 về việc công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo ngành và các chuyên ngành phù hợp với quy định mới và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường đến năm 2020 như sau:

Ngành

Chuyên ngành

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh PGS

Kinh tế

Kinh tế học

05

15

Kinh doanh

04

11

Tài chính - Ngân hàng

03

06

Kế toán - Kiểm toán

01

05

Quản trị - Quản lý

02

09

Tổng cộng:

15

46

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo./.


>> Download thông báo
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN