Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ

Ngày 27/04/2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Hướng dẫn 1610/HD-ĐHQGHN về việc Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ĐHQGHN.


Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN (gọi tắt là Quy chế 4668); ĐHQGHN hướng dẫn việc thực hiện công tác tổ chức đào tạo học phần Ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:
1. Nguyên tắc chung

1.1. Học phần Ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ở ĐHQGHN do Trường ĐH Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy (theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Quy chế 4668).

1.2. Học phần ngoại ngữ là học phần điều kiện, có khối lượng 04 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoài ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy (Điểm a, Khoản 1, Điều 28, Quy chế 4668).

1.3. Học phần Ngoại ngữ được tổ chức đào tạo trong các chương trình đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN bao gồm các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong trường hợp đơn vị đào tạo có nhu cầu tổ chức đào tạo ngoại ngữ khác cần có văn bản đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định.

1.4. Trường ĐH Ngoại ngữ thực hiện các công việc sau:

- Biên soạn đề cương học phần, tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả học tập học phần Ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN;

- Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo KNLNNVN cho học viên có nhu cầu;

- Thẩm định các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được ĐHQGHN công nhận (như quy định trong Phụ lục 2 Hướng dẫn này) theo đề nghị bằng văn bản của các đơn vị để phục vụ việc xét miễn học, miễn thi ngoại ngữ…

1.5. Giá trị tích lũy của học phần ngoài ngữ được thực hiện thông qua các hoạt động dạy – học trên lớp và hoạt động tự tích lũy của học viên nhằm hướng tới việc đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ quy định tại Quy chế 4668.

1.6. Yêu cầu chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ của các chương trình đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN được quy định cụ thể tại Khoản 4, Điều 29, Quy chế 4668. Các hình thức xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ được quy định cụ thể tại mục 3, Hướng dẫn này.

>>> Tải toàn văn Hướng dẫn 1610/HD-ĐHQGHN.


UEB_net