Thông tin cho cán bộ
 
Về việc đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2015

Công văn số 490 /ĐHKT-TCNS ngày 9/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
 

Căn cứ Công văn số 34/HĐCDGSNN, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015;

Trường Đại học Kinh tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (Tiêu chuẩn tóm tắt Thông tư và Quyết định được gửi kèm theo Công văn này).

2. Tổ chức cho cán bộ đăng ký, gửi danh sách các cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (kèm theo Đơn đăng ký của cán bộ theo Mẫu 01) về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 26/3/2015.

Một số văn bản quy định và Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước được gửi kèm theo Công văn này, gồm có:

- Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

- Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg, ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực văn bản hợp nhất Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

- Công văn số 34/HĐCDGSNN, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai công việc theo đúng thời gian quy định./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN