Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm học 2014-2015

Công văn số 491/ĐHKT-TCNS ngày 9/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi:

- Giảng viên được HĐCDGSNN công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

- Các Đơn vị trực thuộc

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường

 
Căn cứ Hướng dẫn số 3397/HD-ĐHKT, ngày 09/12/2013 của Trường Đại học Kinh tế về việc hướng dẫn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Thông báo số 458/TB-ĐHKT, ngày 04/03/2015 của Trường Đại học Kinh tế về việc công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm học 2014-2015 thuộc các ngành, chuyên ngành theo (Thông báo số 458/ĐHKT-TCNS, ngày 04/03/2015), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014-2015 như sau:

1. Các cá nhân đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, nộp hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (qua Phòng Tổ chức Nhân sự, phòng 502, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 12/03/2015.

Hồ sơ gồm có:

  • Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mẫu 01 kèm theo;
  • Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV kèm theo;
  • Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
  • Quyết định lương hiện tại;
  • Các văn bản, giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Trên cơ sở phân loại theo ngành, chuyên ngành của ứng viên đăng ký, Hiệu trưởng chuyển hồ sơ của ứng viên đề nghị Khoa, Bộ môn có nhu cầu tổ chức xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Kinh tế; gửi hồ sơ đề nghị về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 20/03/2015. Hồ sơ gồm có: (hồ sơ ứng viên, văn bản đề nghị của Bộ môn, Khoa; Biên bản cuộc họp của Bộ môn, Khoa). Việc tổ chức xét bổ nhiệm ở Bộ môn, Khoa phải được ít nhất 2/3 số thành viên tán thành.

3. Sau khi có đủ hồ sơ, Hiệu trưởng xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường để ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai theo đúng thời gian quy định trên./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN