Trang tuyển sinh
 
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học - công nghệ năm 2010

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, ĐHQGHN thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 2010.


Đối tượng tài trợ:

Cán bộ hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội có học vị từ Tiến sĩ trở lên.

Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

Mức kinh phí tài trợ và thời gian thực hiện:

1. Đề tài: không vượt quá 70 triệu đồng. Thực hiện từ 1 đến 2 năm

2. Hội nghị/hội thảo: không vượt quá 45 triệu đồng. Thời gian tổ chức tuỳ thuộc quy mô và nội dung hội thảo.

3. Xuất bản: không vượt quá 22 triệu đồng. Thời gian xuất bản từ 3 đến 12 tháng.

Lĩnh vực tài trợ:

1. Khoa học Xã hội và Nhân văn

2. Khoa học Tự nhiên

3. Công nghệ: công nghệ thông tin, công nghệ hoá dầu, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và điều khiển, công nghệ điện tử viễn thông, công nghệ vật liệu nanô và vật liệu mới, công nghệ môi trường.

Nội dung cụ thể cho từng lĩnh vực xin xem trên website: http://www.arc.vnu.edu.vn

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 20/11/2009 đến 20/1/2010

Địa điểm nộp hồ sơ: P.504, Nhà điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Hà Nội

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn và mẫu đơn đăng ký xin truy cập trên website: http://www.arc.vnu.edu.vn

Để được trợ giúp về thông tin và liên lạc xin liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, ĐHQGHN

ĐT: 3.754.7987 Fax: 3.754.7586 Email: arc@vnu.edu.vn


Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Châu Á - ĐHQGHN