Trang Đảm bảo chất lượng
 
Thông báo về việc công khai số lượng Phó Giáo sư cần bổ nhiệm

Theo công văn số 117/TB-TCNS ngày 22/1/2010 về việc công khai số lượng Phó Giáo sư cần bổ nhiệm cụ thể như sau:


Thực hiện công văn số 145/TCCB ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS;
Căn cứ đề nghị của các đơn vị trực thuộc, Trường Đại học Kinh tế công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư trong năm học 2009 - 2010 như sau:

Stt
Ngành
Chuyên ngành
Nhu cầu bổ nhiệm chức danh PGS
 
 
1
 
 
Kinh tế học
- Kinh tế chính trị
02
- Kinh tế (kinh tế thế giới)
01
- Quản trị kinh doanh
01
- Kế toán - Kiểm toán
01
2
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Chính trị học
01
Tổng cộng
06
Đề nghị bộ phận Truyền thông thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Nhà trường.
                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                 (đã ký)

                                                 PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ