Trang Đảm bảo chất lượng
 

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.


I. Hệ Đại học

 

STT

Tên môn học

Mã môn học

Số TC

Tải về

1

Các mô hình ra quyết định (TA)

BSA3035-E

3

Tải về

2

Đàm phán và giải quyết xung đột (TA)

BSA3028-E

3

Tải về

3

Giao tiếp trong kinh doanh (TA)

BSA1056-E

3

Tải về

4

Hành vi người tiêu dùng

BSA3012

3

Tải về

5

Hành vi tổ chức (TA)

MNS3010-E

3

Tải về

6

Kế toán quản trị (TA)

BSA3007-E

3

Tải về

7

Kinh doanh quốc tế (TA)

INE2008-1-E

3

Tải về

8

Kinh tế vi mô (TA)

INE1050-E

3

Tải về

9

Kinh tế vĩ mô (TA)

INE1051-E

3

Tải về

10

Kỹ năng giao tiếp

BSA1050

2

Tải về

11

Kỹ năng làm việc theo nhóm

BSA1054

2

Tải về

12

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

BSA3020

3

Tải về

13

Lãnh đạo (TA)

BSA 3038-E

3

Tải về

14

Luật Kinh doanh (TA)

BSA 2022-E

3

Tải về

15

Marketing (TA)

BSA2024-E

3

Tải về

16

Marketing dịch vụ

BSA3014

2

Tải về

17

Marketing điện tử

BSA3015

2

Tải về

18

Marketing ngân hàng

BSA3029

3

Tải về

19

Nghề nghiệp chủ (TA)

BSA3031-1-E

3

Tải về

20

Nghệ thuật và nhân văn (TA)

BSA 1057E

3

Tải về

21

Nghiên cứu hành vi xã hội (TA)

BSA 1056-1-E

3

Tải về

22

Nghiên cứu marketing

BSA3012

3

Tải về

23

Nguyên lý Marketing

BSA2002

3

Tải về

24

Nguyên lý quản trị kinh doanh

BSA2103

3

Tải về

25

Nhập môn marketing/Nguyên lý marketing

BSA2002

3

Tải về

26

Nhập môn Quản trị học

BSA2004

3

Tải về

27

Phân tích hoạt động kinh doanh

BSA2016

3

Tải về

28

Quản trị công ty (TA)

BSA3027-E

3

Tải về

29

Quản trị chiến lược (TA)

BSA2005-E

3

Tải về

30

Quản trị học

BSA1051

2

Tải về

31

Quản trị học

BSA2004

3

Tải về

32

Quản trị nguồn nhân lực (TA)

BSA2006-E

3

Tải về

33

Quản trị sản xuất và tác nghiệp (TA)

BSA2014-E

3

Tải về

34

Quản trị sáng tạo và thay đổi (TA)

BSA3029-E

2

Tải về

35

Quản trị thương hiệu

BSA3016

2

Tải về

36

Tài chính (TA)

BSA2023-E

3

Tải về

37

Tổ chức và lãnh đạo

BSA3019

3

Tải về

38

Thương mại điện tử (TA)

INE3058-E

3

Tải về

39

Quản trị chiến lược thương hiệu (TA)

BSA 3033-E

3

Tải về

40

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

BSA 2010

2

Tải về

41

Quản trị học (TA)

BSA 2004-E

3

Tải về

 42 Các mô hình ra quyết định
BSA3035 3 Tải về
 43 Quản trị đổi mới sáng tạo
BSA4029 3 Tải về
 44 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
BSA4010 3 Tải về

 

II. Hệ Sau đại học

 

TT

Tên môn học

Mã môn học

Số TC

Tải về

1

Chiến lược cạnh tranh

BSA6024

3

Tải về

2

Quan hệ công chúng

BSA6025

2

Tải về

3

Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

BSA6003

3

Tải về

4

Quản trị công ty nâng cao

BSA6021

3

Tải về

5

Quản trị marketing nâng cao

BSA6005

3

Tải về

6

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

BSA6016

3

Tải về

7

Quản trị rủi ro

BSA6026

2

Tải về

8

Quản trị thương hiệu

BSA6035

2

Tải về

9

Ra quyết định quản trị

BSA6019

3

Tải về

10

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

BSA6031

3

Tải về



Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn WNVSHD
Nội dung