Trang Đảm bảo chất lượng
 
Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2019 - 2020 như sau: 
1. Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
2. Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại http://ueb.edu.vn/dbcl2020/web/)
3. Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
4. Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
5. Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)
6. Công khai về tình hình việc làm của SVTN QH-2014-E tốt nghiệp năm 2019 (thực hiện năm 2020):
- Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN (xem tại đây) 

TT ĐBCLGD