Trang Đảm bảo chất lượng
 
Báo cáo ba công khai năm học 2014-2015 

Phần 1: Công khai thông tin theo quy định chung của bộ GD và ĐT (xem tại đây)

Phần 2: Công khai thông tin chi tiết về nhà trường

1. Biểu mẫu tổng hợp (xem tại đây)

2. Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

3. Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại đây)

4. Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

5. Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

6. Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)


Trung tâm Đảm bảo Chất Lượng - Trường ĐHKT