Trang Đào tạo đại học
 
Thu hồi tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 128/TTTV ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội v/v đề nghị phối hợp thu hồi tài liệu của Thư viện


Thực hiện quy định về việc thu hồi tài liệu theo năm học, Phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp, Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đang tổ chức tiến hành thu hồi tài liệu nợ quá hạn tại các trường, khoa trong ĐHQGHN.
Hiện nay, sinh viên Quý Trường/Khoa còn đang nợ nhiều tài liệu mượn quá hạn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Trường/Khoa phối hợp nhắc nhở, thông báo tới sinh viên, đặc biệt đối với những sinh viên các khóa học trước, sớm hoàn trả số tài liệu còn đang nợ quá hạn (Đính kèm danh sách sinh viên nợ quá hạn).
Trân trọng! 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN