Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo chuyển điểm tương đương đối với sinh viên bằng kép học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 251/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/1/2019 về việc Chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép


Để có cơ sở xét học phần tiên quyết cho các học phần sinh viên đăng ký trong Học kỳ II năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo quy định việc nộp đơn xin chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép với trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Luật, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Công nghệ như sau: -

Nộp đơn xin chuyển điểm kèm theo bảng điểm ngành 1 tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 – Nhà E4 -  ngày 21,22 /1/2019 (trong giờ hành chính).
- Thời gian trả đơn trả lời cho sinh viên vào ngày 25/1/2019.

Sinh viên lưu ý kiểm tra điểm của mình trên cổng thông tin ĐHQGHN để đảm bảo điểm được cập nhật chính xác.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện./.

>>Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN