Trang Đào tạo đại học
 
Khen thưởng sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2017 - 2018

Quyết định số 2425/QĐ-ĐHKT ngày 8/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đầu năm học 2017 - 2018


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHKT ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa/Viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2016 – 2017;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét khen thưởng sinh viên đầu năm học 2017 - 2018 họp ngày 8/09/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) cho những sinh viên (có danh sách kèm theo) như sau:

- 6 sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.

- 6 sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt.

- 6 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa/Viện trưởng Viện QTKD và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Xem chi tiết tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN