Trang Đào tạo đại học
 
Trao tặng phần thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017

Quyết định số 2426/QĐ-ĐHKT ngày 8/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trao tặng phần thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHKT ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét khen thưởng sinh viên đầu năm học 2017 - 2018 họp ngày 08/09/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) cho sinh viên thủ khoa toàn trường kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 có tên sau:

TT

Họ tên

Ngày sinh

Ngành

Điểm thi

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

1

Hoàng Thùy Dương

16/10/1999

Kinh tế quốc tế

27.5

1.5

29.00

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa/Viện trưởng Viện QTKD và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN