Trang Đào tạo đại học
 
Lịch giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh học kỳ II, năm học 2014 - 2015

Lịch giảng dạy Giáo dục quốc phòng an ninh (CME1001 & CME1003) Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch giảng dạy Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Đường lối quân sự của Đảng (CME1001) và Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bán súng tiểu liên AK (CME1003), học kỳ II, năm học 2014 - 2015 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN