Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo 3 chương trình học bổng trao đổi sinh viên

Công văn số 2567/ĐHKT-CTSV ngày 21/09/2017 thông báo 3 chương trình học bổng trao đổi sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN