Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

Ban hành theo Quyết định số 3030/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/10/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

- Mã số ngành đào tạo: 7340101

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2. Mục tiêu đào tạo: Xem chi tiết tại đây


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN