Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kế toán

Ban hành theo Quyết định số 3392/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kế toán

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Accounting

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN