Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế

Ban hành theo Quyết định số 3392/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kinh tế
+ Tiếng Anh: Economics
  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Economics

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN