Trang Nghiên cứu
 
Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á

Ngày 10/9/2021, Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp đăng cai tổ chức sẽ thảo luận các vấn đề đang được xã hội quan tâm liên quan tới chuỗi giá trị nông sản, nông nghiệp bền vững, chính sách thương mại ngành hàng nông sản, những khủng hoảng trong dài hạn và ngắn hạn bao gồm biến đổi khí hậu, dịch bệnh, Covid-19 thách thức phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á


Xem hoặc download tài liệu:

- Chương trình hội thảo

- Kỷ yếu hội thảo


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN