Trang Nghiên cứu
 

Các biểu mẫu về nghiên cứu khoa học


Tin liên quan

I. Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN)
 
Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Lý lịch khoa học

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

 
II. Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 
Biểu mẫu
Tên biểu mẫu

Mẫu 01

Phiếu đăng ký đề tài

Lý lịch khoa học

Thuyết minh đề cương

Nhận xét đề cương (dành cho phản biện)

Biên bản họp HĐ xét duyệt đề cương

Phiếu chấm thuyết minh đề cương

Hợp đồng (đề tài thực hiện 1 năm)

Hợp đồng (đề tài thực hiện trên 1 năm)

Báo cáo tiến độ

Biên bản kiểm tra tiến độ

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện

Đăng ký Seminar

BC tóm tắt tiếng Việt

BC tóm tắt tiếng Anh

Mẫu trình bày sản phẩm

Nhận xét phản biện đề tài

Phiếu đánh giá nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu

Mẫu 19

Biên bản thanh lý

 
III. Mẫu biểu nghiên cứu khoa học sinh viên

- Đề cương sơ bộ đề tài NCKH sinh viên

- Mẫu trình bày đề tài NCKHSV

- Nhận xét của giáo viên phản biện

- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

- Nội dung bài viết

- Tóm tắt NCKHSV (vòng 1)

- Bìa tham gia giải NCKHSV

- Đơn xin tham gia giải NCKHSV

- Nhận xét của hội đồng khoa học cấp trường

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn QVWMYS
Nội dung