Trang Nghiên cứu
 

Các nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN của Trường Đại học Kinh tếTT

Tên nhóm nghiên cứu

 Loại nhóm

Link

1

Nhóm nghiên cứu mạnh về Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam

Nhóm NC mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

2

Nhóm nghiên cứu mạnh về Hội nhập kinh tế quốc tế

Nhóm NC mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

3

Nhóm nghiên cứu mạnh về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm NC mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

4

Nhóm nghiên cứu mạnh về Quản trị công ty trong ngân hàng

Nhóm NC mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

5

Nhóm nghiên cứu mạnh về Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp / tổ chức ở Việt Nam

Nhóm NC tiềm năng cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ZCIFHT
Nội dung