Trang Nghiên cứu
 
Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2 và sáu tháng đầu năm 2021

Báo cáo thuộc Chuỗi Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng quý được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thực hiện dưới sự hỗ trợ của Viện Konrad-Adenauer (KAS) tại Việt Nam.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN