Trang tin tức sự kiện
 
Bác Hồ với những mùa Xuân lịch sử

Ngày 2.9.1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước nhân dân cả nước và nhân dân toàn thế giới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sau những năm tháng ra đi bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Bác Hồ ở Pháp... rồi sang Nga, Người đọc Luận cương của Lênin để hiểu về cách mạng và làm người cách mạng. Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào yêu nước và phong trào công nhân.


Năm 1925, Người thành lập tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tập hợp những thanh niên Việt Nam ưu tú giác ngộ cách mạng, tổ chức các lớp huấn luyện cách mạng đầu tiên ở nước ngoài, làm “hạt nhân” cho phong trào cách mạng ở trong nước, tiến tới thành lập các tổ chức cộng sản. Và, Bác Hồ chọn mùa Xuân năm 1930 khi tình hình cách mạng đã có những bước tiến mới, nắm bắt “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, để thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam. Rồi ngày 3.2.1930, Người tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là mùa Xuân lịch sử mở đầu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng Tổ quốc, đã có Đảng lãnh đạo và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam là Bác Hồ, đưa đất nước ta, nhân dân ta từ kiếp nô lệ, thành một nước độc lập - tự do, mà đỉnh cao của sự nghiệp cách mạng do Đảng, Bác lãnh đạo là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công, nông đầu tiên ở Đông - Nam Á.

Rồi mùa Xuân năm 1941, đúng 30 năm sau, kể từ năm Bác Hồ ra đi từ cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước, Người từ nước ngoài trở về Tổ quốc qua biên giới Việt - Trung, thuộc huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Bác về ở hang Pác Pó, trực tiếp cùng Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam kháng chiến giải phóng dân tộc. Từ đây Bác Hồ ở trong nước, cùng Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ở Pác Pó, Bác được đồng bào các dân tộc che chở, đùm bọc, yêu thương... Nỗi nhớ Tổ quốc, quê hương sau 30 năm trời đằng đẵng Người ra đi từ miền Nam yêu thương, bôn ba đất khách quê người, ngày trở về ở phía Bắc Việt Nam, cả đất, trời mùa Xuân quê hương đón Bác thật cảm động. Người cúi xuống hôn đất Mẹ nặng nghĩa tình. Đó là mùa Xuân lần thứ hai, lịch sử lại gắn Bác với Đảng, với vận mệnh của dân tộc. Phải chăng đó là “định mệnh” mang tính thời đại. Có một nhà thơ đã viết: Cuối trời Bác đi ngàn sóng tiễn/ Ngày về hoa nở thắm rừng biên/ Ba mươi năm thức tìm chân lý/ Lập nước Việt Nam sáng vạn niên.

Cuộc sống kháng chiến vô cùng gian khổ, thiếu thốn, nhưng trong lòng Bác một tình yêu đất nước, giống nòi, ý chí khôi phục giang sơn giải phóng dân tộc không lúc nào nguôi thể hiện trong bài thơ bất hủ được Người viết tại hang Pác Pó, hội tụ của một nhà cách mạng vĩ đại và một thi nhân lớn: Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lênin, kia núi Mác/ Hai tay xây dựng một sơn hà. Từ Pác Pó mùa Xuân năm ấy, Bác và Đảng ta mở Hội nghị Trung ương lần thứ 8, họp từ 15 - 19/5/1941; quyết định đường lối cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, chuyển hướng chiến lược, chuẩn bị lực lượng toàn dân đấu tranh, tiến tới cuộc cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945.

Mùa xuân nối tiếp mùa Xuân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh của dân tộc ta do Đảng, Bác Hồ lãnh đạo kéo dài hơn 20 năm, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam (lại đúng vào mùa Xuân năm 1975), đưa non sông thu về một mối. Từ đây, Tổ quốc sạch bóng ngoại xâm, cả nước đi lên xây dựng CNXH, tiếp tục công cuộc đổi mới, thực hiện CNH - HĐH, đẩy mạnh hội nhập Quốc tế.

Đó là những mùa Xuân vĩnh hằng sứ mệnh lịch sử trao cho Bác và Đảng đem về trên đất nước Việt Nam.


Theo Báo Hà Giang