Trang Đảm bảo chất lượng
 

Tổng hợp các quy trình liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí tại trường ĐHKT

Tổng hợp các quy trình liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí tại trường ĐHKT

Tin liên quanTT

Tên quy trình

Số ký hiệu

Ngày ban hành

1

Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA

2031/QĐ-ĐHKT

21/7/2016

2

Quy trình xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi kết thúc môn học

2030/QĐ-ĐHKT

21/7/2016

3

Quy trình sao in và kiểm soát đề thi

02/QT-ĐBCL

17/10/2015

4

Quy trình xây dựng bộ đề thi/ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần

01/QT-ĐBCL

08/6/2017

(sửa đổi lần 2)

TT ĐBCLGD

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MXBGMJ
Nội dung