Nhận diện thương hiệu
 

Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Theo Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Sử dụng logo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin liên quan1. Đối với các đơn vị hạch toán độc lập: Logo đơn vị sẽ đứng cùng tên trường theo hình thức:

- Sử dụng tiếng Việt:

- Sử dụng tiếng Anh:

 
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Đơn vị không được sử dụng logo riêng. Tên đơn vị đứng cùng cụm logo tên trường theo kích thước được quy định cụ thể bên dưới, tên đơn vị căn giữa tên trường.

 - Logo sử dụng tiếng Việt:

- Logo sử dụng tiếng Anh:

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KAJJHK
Nội dung