Trang Dịch vụ
 

Các dự án nghiên cứu do VEPR thực hiện từ năm 2008 đến 10/2010

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (VEPR), tính từ năm 2008 đến nay, Trung tâm đã và đang đảm nhiệm các dự án nghiên cứu sau:
    
Tên dự án Tên khách hàng/ Đối tác Chuyên gia thực hiện dự án Thời gian thực hiện Thời gian bắt đầu - kết thúc

Ước lượng ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

Báo Sài Gòn tiếp thị

Nguyễn Đức Thành, Bùi Trinh, Đào Nguyên Thắng

2 tuần 15/7/2008 - 30/7/2008

Ước lượng ảnh hưởng của tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

Báo Sài Gòn tiếp thị Nhóm nghiên cứu của VEPR 2 tuần 15/10/2008 - 30/10/2008

Chính sách chống suy thoái tại Việt Nam: Thảo luận chính sách số 1: Chính sách kích cầu

Báo Sài Gòn tiếp thị Nhóm nghiên cứu của VEPR 2 tuần 1/12/2008 - 15/12/2008

Ước lượng quy mô của gói kích cầu của chính phủ trong giai đoạn 2009-2010 nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế  của Việt Nam từ 6-6,5%/năm

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Nhóm nghiên cứu của VEPR 2 tuần 15/12/2008 - 30/12/2008

Xây dựng bảng cân đối liên ngành, liên vùng cho Việt Nam với trọng tâm là khu vực đồng bằng sông Mekong

JICA Vietnam

Nguyễn Đức Thành, Bùi Trinh, Phạm Tuyết Mai

3 tháng 1/2009 - 3/2009

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009: Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và Thách thức đổi mới

Báo Sài Gòn tiếp thị Nhóm nghiên cứu của VEPR 6 tháng 12/2008 - 5/2009

Nghiên cứu khảo sát sự đóng góp của các Khu công nghiệp vào sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

UNDP Nhóm nghiên cứu của VEPR 5 tháng 6/2009 - 10/2009

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010: Lựa chọn để tăng trưởng bền vững

Đại học Quốc Gia Hà Nội Nhóm nghiên cứu của VEPR 8 tháng 9/2009 - 4/2010

VEPR

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ULGAHH
Nội dung

Các tin khác