Trang Dịch vụ
 

Các khóa đào tạo do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐHKT thực hiện

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có khả năng cung cấp cho các học viên các khóa học trải rộng từ kinh tế học tổng quát như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, các khóa kinh tế tài chính như phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích và quản lý rủi ro tài chính, đầu tư phái sinh v.v. cho đến các khóa học chuyên biệt như cân bằng tổng thể, lý thuyết trò chơi, chu kỳ kinh doanh, và các khóa về phương pháp luận. Nội dung các khóa học sẽ được điều chỉnh từ chương trình chuẩn tùy thuộc theo mục đích cụ thể và trình độ của học viên.


Danh mục các khóa học chính:
Tên khóa học
 
Kinh tế học
EC01
Kinh tế học vi mô
EC02
Kinh tế học vĩ mô
EC03
Kinh trắc học (kinh tế lượng)
EC04
Kinh tế quốc tế
EC05
Kinh tế tài chính công
EC06
Kinh tế phát triển
EC07
Kinh tế tăng trưởng
EC08
Kinh tế tổ chức ngành
EC09
Kinh tế thể chế
 
 
 
Kinh tế tài chính
AF01
Tài chính doanh nghiệp: các nguyên lý cơ bản
AF02
Phân tích và quản lý dự án đầu tư
AF03
Phân tích và quản lý rủi ro tài chính
AF04
Các thị trường tài chính và đầu tư tài chính
AF05
Quản trị tài chính doanh nghiệp
AF06

Đầu tư options, futures và các thị trường phái sinh khác

AF07
Hệ thống ngân hàng
 
 
 
Các chương trình chuyên biệt
SC01
Phân tích bảng cân đối liên ngành
SC02
Cân bằng tổng thể: lý thuyết và ứng dụng
SC03
Ứng dụng kinh tế lượng vào dự báo kinh tế
SC04
Lý thuyết trò chơi: lý thuyết và ứng dụng
SC05
Toán học ứng dụng trong kinh tế
SC06

Chu kỳ kinh doanh và khủng hoảng kinh tế

 
 
 
Các chương trình khác
OC01
Phương pháp luận nghiên cứu
OC02
Phương pháp phân tích định lượng
OC03
Phương pháp phân tích định tính
OC04

Sử dụng các phần mềm phân tích định lượng như STATA, EVIEW

OC05
Kinh tế học cho báo chí

Cuối mỗi khóa học sẽ có một bài thi nhằm kiểm tra những kiến thức mà các học viên đã tiếp thu được trong suốt khóa học. Các học viên vượt qua bài thi này sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa học do VEPR cấp.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: +84 4 3754 7506 (704) - Fax: +84 4 3754 9921
Email:
info@vepr.org.vn
Website: vepr.ueb.edu.vnUEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TOESUF
Nội dung

Các tin khác