Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình trao đổi sinh viên dự án EU SHARE, giai đoạn 5 (năm học 2018-2019)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo triển khai giai đoạn 5 (kỳ 2 năm học 2018-2019), chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU SHARE (gọi tắt là chương trình EU SHARE). Nội dung chương trình trong giai đoạn 5 như sau:


1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 10/10 sinh viên.

2. Các trường đại học đến trao đổi: các trường đại học thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và Châu Âu tham gia dự án EU SHARE. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học trao đổi tại tối đa 03 trường. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các trường đại học tham gia chương trình xem tại website http://www.share-asean.eu

3. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình giai đoạn 5: xem tài liệu đính kèm

4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:

- Đối với sinh viên ĐHQGHN đăng ký đi trao đổi: đến ngày 20/10/2018.

Sinh viên lưu ý các thời hạn đăng ký của trường muốn đến trao đổi, nộp hồ sơ cho đơn vị đào tạo đang học để gửi về ĐHQGHN chậm nhất là trước 04 ngày tính đến thời điểm hết hạn theo thông báo của đối tác.

- Đối với sinh viên quốc tế đăng ký đến trao đổi tại ĐHQGHN: đến ngày 20/10/2018.

- Sinh viên ĐHQGHN nộp hồ sơ qua các đơn vị đào tạo để sơ tuyển và đề nghị ĐHQGHN cử đi trao đổi. Đơn vị đào tạo gửi hồ sơ sinh viên đăng ký đi trao đổi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) gồm 02 bộ hồ sơ theo quy định của ĐHQGHN (01 bộ) và của trường đối tác đến trao đổi (01 bộ).

5. ĐHQGHN sẽ lựa chọn, đề cử sinh viên đi trao đổi và thông báo về đơn vị đào tạo. Hạn đề cử sinh viên đi trao đổi theo hạn của trường đối tác mà sinh viên muốn đến trao đổi.

Đây là một chương trình rất ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên ĐHQGHN được học tập tích lũy tín chỉ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các sinh viên quốc tế tại các nước ASEAN và một số nước Châu Âu. ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo tích cực triển khai chương trình EU SHARE theo các nội dung nêu trên.


VNU Media