Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình giao lưu Nhật Bản của tổ chức Shinnyoen năm học 2018 - 2019

Sẽ có 4 đến 6 sinh viên được lựa chọn đi giao lưu tại Nhật Bản nếu đáp ứng đủ các tiêu chí.


Thông tin chi tiết về chương trình giao lưu sinh viên năm học 2018 - 2019 do tổ chức Shinnyoen tài trợ xem tại đây

UEB_net