Thông tin cho cán bộ
 
Hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN

Ngày 17/5/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.


Văn bản gồm 4 chương, 14 điều quy định về việc hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (kể cả lưu học sinh), bao gồm: xét, cấp học bổng; hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá; hỗ trợ công bố khoa học quốc tế và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

ĐHQGHN hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh nhằm khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của chương trình, vị thế của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo; Ưu tiên, đầu tư, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh có kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc.

Đối tượng được xét cấp học bổng là thí sinh trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao; Nghiên cứu sinh cuối năm thứ 2 đã được cấp học bổng lần đầu nếu tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của đơn vị đào tạo, của ĐHQGHN quy định đối với nghiên cứu sinh và đạt kết quả tốt; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ được cấp duy trì học bổng cho năm thứ 3 (đối với NCS dự tuyển từ thạc sĩ) và năm thứ 3 trở đi (đối với NCS dự tuyển từ cử nhân).

>> Quyết định 1600/QĐ-ĐHQGHN


Đại học Quốc gia Hà Nội