Thông tin cho cán bộ
 
Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

Ngày 18/10/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHKT có 1 nhóm được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh, nâng tổng số nhóm nghiên cứu mạnh của Trường lên con số 14.Trường ĐHKT - ĐHQGHN