Thông tin cho cán bộ
 
Kết quả sơ tuyển UEB Genesis Startup 2016 

TT

Tên ý tưởng kinh doanh

Điểm

Kết quả

1

VietRare Restaurants

11.5

Không

2

Healthy food

10

Không

3

Safety food

11

Không

4

SV Home

13.5

Chn

5

VNU Invest

13

Chn

6

Active coders

14.5

Chn

7

Don’t mind the map

13

Chn

8

Click and recycle

14.5

Chn

9

Inside box

13

Chn

10

Online tutor system

14

Chn

11

Event Planner Application

13

Chn

12

Fit like a Mum

15

Chn

13

Buddy

15.5

Chn

 
Ban tổ chức Gennesis Start up 2016