Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

Thông báo số 1596/TB-ĐHKT ngày 10/9/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 169/ĐHQGHN-ĐT ngày 18/01/2019 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Thời gian:

  • Sáng 7h30 - 11h30 ngày 15/9//2019 (Chủ nhật):

     Chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị.

  • Chiều 13h30 - 17h30 ngày 15/9//2019 (Chủ nhật):

     Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế quốc tế;

 2. Địa điểm:

Phòng 513 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.       

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN