Trang tuyển sinh
 
Thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển NCS đợt 1 năm 2018

Thông báo số 1232/TB-ĐHKT ngày 27/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển NCS đợt 1 năm 2018.


Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 175/ĐHQGHN-ĐT ngày 12/01/2018 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 178/HD-ĐHQGHN ngày 12/01/2018 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Thời gian:

  • Sáng 8h00 ngày 04/05/2018 (thứ 6): Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
  • Chiều 14h00 ngày 04/05/2018 (thứ 6): Chuyên ngành Kinh tế chính trị.
  • Chiều 15h00 ngày 04/05/2018 (thứ 6): Chuyên ngành Quản lý Kinh tế.
  • Chiều 16h00 ngày 04/05/2018 (thứ 6): Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
  • Chiều 17h00 ngày 04/05/2018 (thứ 6): Chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

2. Địa điểm:

Phòng 601 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN